BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Nabór kandydatów na ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego

11.06.2019 / czytano: 99 razy

Kancelaria Rady Miasta informuje, że rozpoczyna się nabór ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego na kolejną kadencję.

REKLAMAZgodnie z przepisami prawa ławnikiem może zostać osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Kaliszu.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, wraz z odpowiednimi załącznikami, można składać w Kancelarii Rady Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Poradniku Interesanta na stronie www.kalisz.pl oraz w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, al. Wolności 4; 1. piętro;
tel. (0-62) 765-43-48; 765-43-49; 765-43-50; 765-43-82; fax. (0-62) 504-97-14.

Reklama_________________________________________________________________________________________________________


 
 
   

Kliknij:

__________________________________________________________________________________________________________

pp12

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA