BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

PODATEK VAT A PRZEKAZANIA SAMOCHODU (ŚRODKA TRWAŁEGO) NA POTRZEBY PRYWATNE

08.07.2014 / czytano: 4526 razy

Podatnik VAT (osoba fizyczna), prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Planuje dokonać przekazania samochodu zaliczanego do środków trwałych na potrzeby prywatne. Do tej pory nie dokonano odliczenia VAT.
Czy w aktualnym stanie prawnym, po nowelizacji ustawy, takie przekazanie będzie opodatkowane VAT?

REKLAMACo do zasady transakcja ta powinna być objęta zwolnieniem.
 

Jako alternatywne rozwiązanie wskazać można sprzedaż na zasadzie VAT marża (na podstawie art. 120 ust. 4. ustawy o podatku od towarów i usług- Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)


Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust 2. doprecyzowuje zwrot „dostawa towarów”. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny


- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Jak więc wynika z powyższego przepisu, przekazanie takie będzie podlegało opodatkowaniu tylko wtedy, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia towarów przekazywanych lub ich części składowych.


Zakładając, że, jeśli podatnik wykupił samochód z leasingu i dokonał przy tym odliczenia podatku VAT w wysokości 60%, to jego późniejsze przekazanie na potrzeby prywatne jest dostawą towarów i w związku z tym podlega opodatkowaniu VAT.


W analizowanej sytuacji podatnik nie odliczył podatku VAT, a więc jego transakcja z punktu widzenia opodatkowania powinna być neutralna. Należy dodatkowo nadmienić, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) stanowi, że do dnia 31 grudnia 2014 r. z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej zwolnione są czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Poz. 44 załącznika do rozporządzenia wskazuje, że są to m.in. czynności, wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika z tego, że planowane nieodpłatne przekazanie samochodu dla potrzeb prywatnych nie będzie powodowało obowiązku ewidencjonowania tego faktu w kasie rejestrującej.


Jak już wspomniano na wstępie, jako alternatywne rozwiązanie wskazać można sprzedaż na zasadzie VAT marża (na podstawie art. 120 ust. 4. ustawy o podatku od towarów i usług).


Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.Grzegorz Olszewski
Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.

pp12

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA