BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Restrukturyzacja dla zadłużonych firm

29.08.2023 / czytano: 1943 razy

 

   
Jeśli firma ma długi, ale właściciel chce prowadzić dalej firmę i spłacić swoje należności, może skorzystać z usługi restrukturyzacji dla zadłużonych firm.
 
Można umówić się ze specjalistami Europejskiego Instytutu Finansowego 
https://www.eif.pl/ na bezpłatną poradę jak rozpocząć proces uproszczonej restrukturyzacji.

REKLAMANa czym polega uproszczona restrukturyzacja?
 
Uproszczona restrukturyzacja pojawiła się w polskim prawie w związku z pandemią covid – 19, która spowodowała poważne problemy finansowe wielu przedsiębiorców. Stanowi hybrydę rozwiązań, które już funkcjonowały w naszym systemie, ale dotychczas nie było możliwości ich połączenia.
 
To postępowanie, które odbywa się praktycznie bez udziału sądu. Pozwala zrestrukturyzować zadłużone przedsiębiorstwo i uratować je przed upadłością. Zapewnia dłużnikowi stosunkowo dużą ochronę – głównie przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów. W dużym stopniu polega na zawarciu układu pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami. Wniosek o jego zatwierdzenie przesyła się do sądu, a ten w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania wydaje postanowienie o jego zatwierdzeniu. 
 
 
Jakie wymagania trzeba spełnić?
 
Podstawowym warunkiem kwalifikującym do skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji jest niewypłacalność przedsiębiorcy lub zagrożenie niewypłacalnością. Procedura rozpoczyna się wyłącznie na wniosek samego dłużnika. Wierzyciel nie może wszcząć procedury restrukturyzacji uproszczonej. 
 
Niewypłacalność zachodzi wtedy, gdy dłużnik nie może wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej również wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku dłużnika, nawet gdy są realizowane na bieżąco.
 
Niewypłacalność zachodzi również wtedy, gdy opóźnienie w realizowaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące. 
 

Etapy restrukturyzacji
 
Uproszczona restrukturyzacja składa się z dwóch etapów.
 
Etap pierwszy: przebiega bez udziału sądu. Polega na przygotowaniu układu restrukturyzacyjnego. Konieczny jest tu nadzór doradcy restrukturyzacyjnego.
 
Etap drugi: rozpoczyna się w momencie złożenia przygotowanego układu w sądzie wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
 
 

Jak działa uproszczona restrukturyzacja?
 
Uproszczona restrukturyzacja działa obecnie na zasadach wprowadzonych od końca listopada 2021 roku. Miało to związek z szalejącą epidemią COVID-19, ale przepisy wciąż obowiązują, już jako stałe, a nie tylko tymczasowe rozwiązanie. Jak zatem z niego skorzystać?
 

Uproszczona restrukturyzacja firmy – jakie warunki trzeba spełniać?
 
Pierwszym warunkiem, jaki jest konieczny do rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest to, aby firma była niewypłacalna lub zaczęła jej taka niewypłacalność grozić. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podmiot nie może regulować swoich zobowiązań finansowych przez ponad 3 miesiące. Podobnie sprawa wygląda, gdy długi przekraczają wartość majątku firmy i sytuacja taka trwa ponad 2 lata.

Niewypłacalność może nastąpić również, gdy są przesłanki na podstawie których można wnioskować, że dojdzie do niej w najbliższym czasie. Mowa tutaj, we wszystkich powyższych sytuacjach, o zobowiązaniach finansowych, w przypadku zobowiązań o innym charakterze nie stosuje się restrukturyzacji uproszczonej.
Z procedury UPR można skorzystać tylko jednorazowo.

 
 
Na czym polega uproszczona restrukturyzacja firmy i ile może trwać?
 
Głównym celem uproszczonego postępowania restrukturyzującego jest ochrona dłużnika przed egzekucją komorniczą – gdy tylko zostanie ogłoszone obwieszczenie o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji wszystkie toczące się postępowania egzekucyjne muszą zostać zawieszone, a nowych nie wolno już rozpoczynać.

Można także wystąpić o uchylenie zajęć dokonanych przed otwarciem UPR, jeżeli jest to niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować. Ochronie podlegają w czasie trwania UPR również kluczowe umowy na przykład wynajmu, dzierżawy, kredytu czy leasingu, które nie mogą zostać wypowiedziane dłużnikowi bez zgody nadzorcy. UPR musi zostać zatwierdzona przez sąd, jeżeli złożenie wniosku nie nastąpi wtedy po upływie 4 miesięcy zostanie ona zakończona. Po zatwierdzeniu działa ona zgodnie z wynegocjowanym układem.
 

Uproszczona restrukturyzacja dla firm

Uproszczona restrukturyzacja – obowiązki dłużnika
 
Od momentu rozpoczęcia UPR pojawiają się obowiązki, które musi spełniać dłużnik. Wszystkie zobowiązania, które powstają po dniu rozpoczęcia restrukturyzacji muszą być regulowane w terminie. Brak takich spłat może oznaczać, że sąd nie zatwierdzi układu. To, czy zobowiązania są regulowane w przewidzianych terminach sprawdza nadzorca układu. 
 
Uproszczona restrukturyzacja – jak rozpocząć?

Rozpoczęcie uproszczonej restrukturyzacji polega na samodzielnym złożeniu obwieszczenia, które zostanie automatycznie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dłużnik sam decyduje, że zaszły przesłanki pozwalające mu na rozpoczęcie procedury UPR. W obwieszczeniu muszą znaleźć się takie informacje jak:
 
- dane dłużnika;

- dzień układu;

- dane nadzorcy układu.


Dzień układu może zawierać się w przedziale 7 dni przed lub po złożeniu wniosku. Nadzorcę układu dłużnik wybiera samodzielnie i podpisuje z nim umowę cywilnoprawną. Jeszcze przed dokonaniem obwieszczenia nadzorca powinien otrzymać od dłużnika spis wierzytelności (również spis wierzytelności spornych) oraz wstępne propozycje układowe. Nadzorca układu negocjuje z wierzycielami warunki układu. Jeżeli wierzyciele się zgodzą, to zostaje zawarty taki układ. Aby przyjąć, że wierzyciele zgodzili się na przyjęcie układu, muszą być spełnione dwa warunki w głosowaniu:
 
osiągnięcie większości osobowej – ponad połowa wierzycieli musi przyjąć układ; 

osiągnięcie większości kapitałowej – za układem muszą zagłosować osoby posiadające przynajmniej 2/3 łącznej sumy wierzytelności. 
 
Głosowanie może odbywać się na różne sposoby i może być przeprowadzone zdalnie, nadzorca może wyznaczyć termin spotkania albo dłużnicy mogą głosować za pomocą systemu KRZ – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dopiero później składany jest do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd na rozpatrzenie takiego wniosku ma dwa tygodnie. 
 
Co ważne, ochroną przed egzekucjami dłużnik jest objęty już od momentu publikacji obwieszczenia. To zasadnicza różnica stanowiąca o tym, że coraz więcej restrukturyzacji jest przeprowadzanych zgodnie z przepisami o UPR.    
 
Uwaga: jeżeli w ciągu 4 miesięcy od obwieszczenia w MSiG do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu to całe postępowanie zostaje automatycznie umorzone.
 
 
Rola nadzorcy w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nadzorca, chociaż jest wybierany przez dłużnika i to on za niego płaci nie jest jego reprezentantem. Funkcja nadzorcy jest całkowicie samodzielna i w pełni niezależna. Większa swoboda w dobraniu nadzorcy pozwala przedsiębiorcom na zatrudnianie osób, co do których mają zaufanie. Rolą zarządcy jest również zatwierdzanie czynności przekraczających tak zwane czynności zwykłego zarządu. W innych sprawach przedsiębiorca działa we własnym zakresie. Wynagrodzenie nadzorcy jest ponoszone przez przedsiębiorcę i musi zostać ustalone w umowie między nimi. Istnieją jednak ustawowe ograniczenia jego wysokości, zarówno w przypadku udanej restrukturyzacji, jak i w przypadku niezatwierdzenia jej w sądzie lub niezłożenia wniosku o zatwierdzenie.
 
 
Uproszczona restrukturyzacja – podsumowanie
 
Uproszczona restrukturyzacja to narzędzie chroniące dłużnika przed egzekucją i pozwalające firmie na dalsze prowadzenie działalności. Warto z niego skorzystać w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia taką niewypłacalnością. Istotnym jest tutaj fakt objęcia ochroną już od momentu ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ważne jest wybranie dobrego doradcy restrukturyzacyjnego, z którym nastąpi podpisanie umowy. Jego wynagrodzenie powinno zostać ustalone właśnie w tej umowie. Ogłoszenie w MSiG jest płatne, a jego koszt wynosi 500 złotych. Za złożenie wniosku o zatwierdzenie układu należy wnieść 1000 złotych opłaty sądowej.
 
Jeżeli chcesz sprawdzić jak Twoja firma może się zabezpieczyć i przeprowadzić uproszczoną restrukturyzację skontaktuj się ze specjalistami Europejskiego Instytutu Finansowego, którzy przedstawią spersonalizowaną propozycję.
 
Sprawdź również inne usługi i produkty Europejskiego Instytutu Finansowego:
 
- konsolidacja kredytów

- kredyty dla firm

- pożyczki unijne

- dotacje unijne

- uproszczona restrukturyzacja.
 
 
Czym jest restrukturyzacja firmy i jak uchronić firmę przed upadłością?
 
Upadłość – słowo to słyszymy dziś coraz częściej. Od czasu pandemii przedsiębiorcy nie mają łatwego życia. Wiele firm nie wytrzymało lockdownu, a te które dały radę mają problemy teraz z powodu inflacji, coraz wyższych rachunków i rat kredytów. W 2021 roku upadłość ogłosiło aż 412 firm. Jednak czy upadłość to jedyne wyjście? Nie. Można się przed nią uratować, a podstawowym rozwiązaniem jest restrukturyzacja uproszczona, z której skorzystało w 2021 roku 1888 przedsiębiorstw. Czym ona jest i na czym polega? Jak jeszcze można uchronić firmę przed upadłością?
 

Skąd biorą się problemy z płynnością finansową firm?

Podstawową przyczyną jest brak odpowiednich kompetencji właściciela. Nieudolne zarządzanie, umowy z nieodpowiednimi kontrahentami, brak analiz sytuacji finansowej i oceny możliwości przy wyborze konkretnych ofert, zakupów, działań, bezmyślne zaciąganie kolejnych kredytów, zły marketing czy w końcu zatrudnienie pracowników bez odpowiednich kompetencji i niedbanie o atmosferę w firmie czy dobry marketing – to wszystko może doprowadzić do upadłości.

Jednak znaczenie ma także sytuacja na rynku, konkurencja, kryzysy gospodarcze, wzrosty cen, inflacja, czyli to, co mamy teraz.

Czynników wpływających na płynność finansową firmy jest naprawdę wiele. Jeśli kontrahent nie płaci to może pojawić się efekt domina, czyli w kłopoty może wpaść firma, która powinna otrzymać pieniądze. Tak zwane zatory płatnicze to plaga na polskim rynku, ale problemy z płynnością finansową nie muszą od razu oznaczać upadłości. Pomóc może restrukturyzacja.
 

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to złożony proces prawno – ekonomiczno – organizacyjny, który ma zapobiec likwidacji firmy. W celu podjęcia działać związanych z restrukturyzacją należy, zgodnie z ustawą o prawie restrukturyzacyjnym, wykazać, że firma faktycznie jest niewypłacalna i może mieć zajęcia komornicze. To oznacza spełnienie trzech warunków:
 
- brak zdolności do regulowania zobowiązań;

- zaległości na kwotę większą niż majątek firmy w okresie 2 lat;

- zaległości występujące dłużej niż 3 miesiące.


Z restrukturyzacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne o zdolności prawnej wykonujące działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo niewypłacalności ważne jest, by firma miała potencjał rozwojowy, co pozwoli uniknąć kolejnej takiej sytuacji w przyszłości.

Czynności podejmowane w ramach restrukturyzacji mają na celu poprawę rentowności i płynności finansowej firmy.
 

Przykładowe czynności restrukturyzacyjne

Jakie działania są podejmowane w ramach restrukturyzacji? Często są to radykalne zmiany czy nawet reorganizacja firmy dla podniesienia jej wartości. Dłużnik musi stworzyć własny plan restrukturyzacyjny, który pomoże przyspieszyć proces i prawidłowo go wykonać. Proces może przynieść różne efekty, od uniknięcia upadłości po ponowny rozwój firmy. Warto więc skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże przygotować się odpowiednio do procesu restrukturyzacji.

Proces ten obejmuje następujące czynności:
 
- redukcja kosztów i wsparcie inwestorów;

zmiana warunków spłaty zobowiązań w porozumieniu z wierzycielami;

renegocjacja umów;

poszukiwanie nowych źródeł finansowania;

przeniesienie własności składników majątku w wyniku sprzedaży;

działania zarządcze i marketingowe;

umocnienie pozycji firmy na rynku;

zmiany w wewnętrznej organizacji firmy;

zmiana struktur właśnościowych poprzez podziały lub fuzje;

zmiany w zatrudnieniu (zwolnienia i zatrudnianie nowych osób);

modernizacja lub racjonalizacja procesów w firmie.


Nie zapominajmy o faktoringu

Warto poprosić o pomoc specjalistę, jeśli sami nie czujemy się na siłach, aby wszystkim się zająć. Takim specjalistą jest firma faktoringowa. Faktoring to instrument finansowania przedsiębiorstwa, pozwalający na zachowanie płynności finansowej bez wpadania w długi. Obejmuje on wiele obszarów. Taka firma pomaga weryfikować nowych kontrahentów, a przy pełnym faktoringu nawet przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

Ponadto zajmuje się również natychmiastową windykacją należności. Dzięki temu firma ma stały przepływ gotówki z wystawianych faktur. Gotówkę otrzymuje się nawet w 24h od podpisania umowy. To umożliwia regulowanie własnych zobowiązań na czas. Tym samym faktoring jest naprawdę dobrym zabezpieczeniem i może uratować przed bankructwem choć firmie faktoringowej też trzeba zapłacić. Na pewno warto, aby nie martwić się o to, że klienci nie płacą na czas, co przeszkadza w spłacie własnych zobowiązań.
 
 
Jak wygląda proces restrukturyzacji
 
Uproszczona restrukturyzacja to narzędzie pozwalające na ochronę firmy przed upadłością i zabezpieczenie majątku właściciela przed komornikiem.
 
Kiedy zatem warto zastosować uproszczoną restrukturyzację i jak ona wygląda? Tego właśnie dowiesz się z kilku poniższych akapitów, dzięki którym będziesz wiedział, kiedy zacząć działać i jak się do tego zabrać.
 

Restrukturyzacja a restrukturyzacja uproszczona

Restrukturyzacja uproszczona jest formą postępowania, która pozwala na zawarcie układu z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. W przypadku restrukturyzacji w formie podstawowej konieczne są długie układy z wierzycielami i nadzór sądu. Tutaj zastosowanie mają takie formy jak postępowanie układowe, przyśpieszone postępowanie układowe oraz postępowania sanacyjne. Restrukturyzacja uproszczona, nazywająca się obecnie postępowaniem o zatwierdzenie układu.
 

Kto może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?:

Procedura uproszczonej restrukturyzacji jest przeznaczona praktycznie dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na to, czy ich długi związane są z pandemią czy nie. Żeby jednak można było z niej skorzystać, trzeba spełnić przynajmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
 
- prowadzić działalność gospodarczą;

- prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną;
być wspólnikiem osobowym spółki handlowej, który za zobowiązania spółki ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, całym swoim majątkiem;

- być wspólnikiem spółki partnerskiej.
 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji uproszczonej?
 
Z uproszczonego formy restrukturyzacji może skorzystać każdy podmiot, który jest niewypłacalny lub też jest zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie z ustawą niewypłacalność następuje, jeżeli opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące. Osoby prawne stają się też niewypłacalne, jeśli suma ich zobowiązań przekracza wartość majątku i taka sytuacja ma miejsce przez okres dłuższy niż 2 lata. Zagrożenie niewypłacalnością oznacza moment, w którym sytuacja wskazuje, że do niewypłacalności dojdzie w niedługim czasie. 
 
O tym, że tak jest, decyduje sam dłużnik, który postanawia złożyć wniosek rozpoczynający restrukturyzację uproszczoną. Dodatkowym warunkiem jest to, aby wierzytelności sporne nie stanowiły więcej niż 15 procent wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem.
 
 
Restrukturyzacja krok po kroku
 
Aby rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, trzeba w pierwszej kolejności wybrać i podpisać umowę z nadzorcą układu. Jego działanie jest regulowane umową o sprawowanie nadzoru, którą z nim podpiszesz.

Nadzorca będzie odpowiedzialny za czynności:

- pomoc w przygotowaniu propozycji układowych i w przygotowaniu planu restrukturyzacji – konieczne będzie przekazanie mu listy wierzytelności oraz listy wierzytelności spornych;

- pomoc w negocjacjach z wierzycielami;

- złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.


Bardzo ważne jest ustalenie tak zwanego dnia układowego. Zgodnie z ustawą może to być dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące i nie późniejszy niż 1 dzień przed złożeniem wniosku. Wierzytelności zgłaszane po tej dacie nie zostaną objęte układem.
 
Sporządzenie listy wierzytelności, przygotowanie propozycji układowych oraz wstępnego planu restrukturyzacji.
Obwieszczenie rozpoczęcia restrukturyzacji – nadzorca składa odpowiednie wniosek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz w ciągu 3 dni informuje o tym sąd.
 
Przedstawianie propozycji wierzycielom i negocjacje z nimi.

Głosowanie wierzycieli i zebranie głosów – głosowanie jest ważne, jeśli wypowiedziała się większość wierzycieli (to znaczy oddała ważny głos) oraz głosujący za układem posiadają co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności osób biorących udział w głosowaniu. Głosowanie może odbywać się elektronicznie bez konieczności fizycznego dostarczania głosów.

Złożenie przez nadzorcę wniosku o zatwierdzenie układu do sądu – jeśli głosowanie zaaprobowało układ. Od tego momentu sąd ma 14 dni na rozpatrzenie sprawy. W przypadku decyzji odmownej dłużnik ma 14 dni na złożenie zażalenia. Odwołać się od decyzji zatwierdzającej mogą za to wierzyciele, którzy głosowali przeciw układowi. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dokonania obwieszczenia nie zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie układu, to postępowanie restrukturyzacyjne zostaje automatycznie zakończone.
 
Po uprawomocnieniu się decyzji o zatwierdzeniu układu dłużnik przystępuje do realizacji zawartych w nim postanowień, czyli terminowe regulowanie zobowiązań zgodnie z przyjętym planem.
 
 
Dlaczego warto skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?
 
Podstawową zaletą skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji firmy jest to, że z dniem obwieszczenia rozpoczęcia restrukturyzacji zawieszeniu ulegają wszystkie egzekucje oraz nie rozpoczyna się nowych. Dodatkowo nie można dłużnikowi wtedy wypowiedzieć umów – takich jak dzierżawa, najem czy kredyt.

Ten typ restrukturyzacji jest także tańszy, choć jego koszt jest w dużej mierze zależny od wynagrodzenia nadzorcy, które jednak ma nałożone górne ograniczenie mocą ustawy. Obecnie wynosi ono maksymalnie 15 procent sumy, którą odzyskają wierzyciele, powyżej 100 000 złotych 3 procent nadwyżki a powyżej 500 000 tylko 1 procent nadwyżki.

Dokładne wynagrodzenie powinno być ujęte w umowie między dłużnikiem i nadzorcą, ale nie może przekraczać sumy wynikającej z podanych warunków. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Zadłużonych nie wymaga opłaty, a opłata za rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie układu w sądzie wynosi 1000 złotych.
Publikacja zewnętrzna.

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA