BEZPŁATNIE ORGANIZUJEMY PROMOCJĘ FIRM KAŻDEJ BRANŻY, STOWARZYSZEŃ, ARTYSTÓW - inkubator@portalpolski.pl

Trwa rekrutacja słuchaczy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

06.07.2021 / czytano: 1011 razy

 
   
Staropolska  Szkoła  Wyższa  w  Kielcach
to uczelnia powstała w 2001 roku, kształcąca studentów nie tylko w kilku oddziałach w kraju, ale także za granicą - w Irlandii w Dublinie oraz
w Ukrainie w Łucku. A w kraju, oprócz Kielc
– w filiach w Myślenicach i w Bochni. 

Swoją ofertę opiera na 3-letnich studiach I-go stopnia (licencjackich), 2-letnich studiach II-go stopnia (magisterskich), 5-letnich jednolitych studiach magisterskich, jak również szerokiej gamie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń w systemie stacjonarnym oraz
e-learningowym. 

REKLAMAWszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Stale poszerza swoją bogatą ofertę kształcenia, która cieszy się znaczącym zainteresowaniem rynkowym. 
 
Słuchacze mogą kształcić się na kierunkach: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna - w ramach specjalności: Asystent rodziny, praca socjalna z seniorami, 

Pedagogika - w ramach specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Resocjalizacja z socjoterapią, Opieka senioralna Logopedia, doradztwo zawodowe z coachingiem karier, Diagnoza i terapia pedagogiczna, 

Psychologia - w ramach specjalności: Psychologia Edukacji, Psychologia Kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju, Psychologia sportu, 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne – w ramach specjalności: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia z uprawnieniami detektywistycznymi, Logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo i ochrona, Bezpieczeństwo i ochrona ludności, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Bezpieczeństwo i ochrona transportu drogowego i lotniczego, 
 
Ekonomia – w ramach specjalności: Ekonomika transportu i logistyki, Ekonomika i finanse przedsiębiorstw , Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Hotelarstwo i turystyka, Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego, 

Finanse i rachunkowość – w ramach specjalności: Rachunkowość, Finanse publiczne, Bankowość i nieruchomości, Rachunkowość i rewizja gospodarcza, Manager finansowy, 

Marketing i biznes elektroniczny – w ramach specjalności: Marketing internetowy, Handel elektroniczny w sieci, 

Zarządzanie i bezpieczeństwo – w ramach specjalności: Zarządzanie kryzysami, Bezpieczeństwo biznesu.
 
______________________________________________________________

Szczegóły na stronach Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach, Myślenicach, Bochni oraz w Irlandii i w Ukrainie

https://stsw.edu.pl/
___________________________________________________________________

- Wszystkie specjalności realizowane w Staropolskiej Szkole Wyższej mają profil praktyczny – podkreśla dr Dariusz Kruk, prorektor ds. ogólnych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. - Studia realizowane są we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, których działalność jest zbieżna z prowadzonymi przez uczelnię kierunkami kształcenia. 
 
Nowoczesne technologie, szybsze tempo życia, gwałtowne i radykalne zmiany otaczającego świata wyzwalają tworzenie nowych  form zarządzania własnym czasem oraz przyszłością. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego zmagając się z problemami demograficznymi zmuszona jest do nieustannych zmian podejścia do kształcenia. Niewątpliwie to właśnie uczelnie wyższe zobligowane są do szybkiej reakcji na zmiany otaczającego świata jednocześnie utrzymując wysoką jakość kształcenia.
 
Popyt krajowego i międzynarodowego rynku pracy, nastawiony na implementowanie wysokiej jakości kadry zawodowej oraz wymagające otoczenie społeczno-gospodarcze kształtują dużą aktywność uczelni wobec tworzenia nowych kierunków studiów, z wysokimi standardami kształcenia.
 

Umiędzynarodowienie studiów z elementami praktyk, staży i stypendiów w środowisku międzynarodowym zapewnia absolwentom odniesienie sukcesu zawodowego w obliczu globalnych wyzwań. 
 
Kierunki i specjalności dopasowane do potrzeb rynku pracy

Połączenie akademickiej wiedzy oraz elementów kształcenia praktycznego zapewnia gruntowne przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Liczne porozumienia z pracodawcami oraz aktywna współpraca z otoczeniem biznesowo-gospodarczym daje możliwość tworzenia unikatowych programów  studiów, zapewniających zdobywanie solidnej wiedzy akademickiej oraz w rzetelnych umiejętności praktycznych niezbędnych na wymagającym rynku pracy. W ramach Akademickiego Biura Karier uczelnia organizuje kontakty z pracodawcami oraz warsztaty przygotowujące do mobilności zawodowej na rynku pracy. Zatrudniona kadra akademicka to osoby o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym, jak również wykwalifikowani praktycy przygotowujący przyszłych absolwentów  do przyszłej pracy zawodowej. 
 
Silny międzynarodowy charakter

W szybko zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, istotne jest nie tylko utrzymanie przez Staropolską Szkołę Wyższą wysokich standardów kształcenia, aktywność współpracy z przedstawicielami rynku pracy, ale także intensywna działalność międzynarodowa. 

Rozwój współpracy międzynarodowej to jeden z najważniejszych priorytetów. Od wielu lat uczelnia skutecznie zwiększa swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Obecnie Uczelnia posiada dwie filie w Ukrainie, w Łucku oraz we Lwowie. Silny międzynarodowy charakter Uczelni podkreśla również jej obecność na rynku edukacyjnym w Irlandii. Od kilku lat Uczelnia prowadzi kształcenie dla studentów w swojej filii w Dublinie. 

Staropolska Szkoła Wyższa współpracuje z ponad siedemdziesięcioma uczelniami oraz z ponad trzystoma instytucjami na całym świecie, prowadząc wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów. Umowy o współpracy dotyczą partnerów z ponad 20 krajów świata w Europie, USA, Azji. 

Uczelnia od roku 2007 posiada rozszerzoną kartę programu Erasmus+, w ramach której studenci oraz kadra mogą realizować mobilność zagraniczną. Uczelnia oferuje coroczne wyjazdy semestralne studentów w celu realizacji części programu studiów u partnerów zagranicznych ze wszystkich kierunków i specjalności we wszystkich krajach UE jak również w USA i w Australii.

Co roku około 100 studentów bierze udział w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+ otrzymując  dofinansowanie do mobilności. Uczelnia zrealizowała w ostatnich latach szereg mobilności wśród studentów i kadry akademickiej w ramach programów wymiany : Erasmus+, Coser to Partner, Visegrad Fund, Swiss Contribution, jak również organizację letnich obozów studenckich. Działania w obszarze umiędzynarodowienia Uczelni nastawione są na rozwój oraz wymianę doświadczeń studentów, ustanawianie partnerstw  oraz wspomaganie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.

Rosnące zainteresowanie kształceniem w Polsce studentów z różnych części świata, w szczególności spoza Unii Europejskiej, którzy kojarzą Polskę z solidnym wykształceniem, uznawanym w całej Europie i na świecie spowodowało, iż Uczelnia kształci liczną grupę studentów z Ukrainy, Kazachstanu. Uczelnia posiada także ofertę kształcenia w języku angielskim w ramach realizacji działań programu Erasmus+, co przyciąga rosnącą liczbę studentów zagranicznych.
 
Tworzenie mocnych międzynarodowych więzi partnerskich jest długoletnią tradycją Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz inwestycją w przyszłość jej studentów.
 
Wysoka jakość kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni opracowano Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego głównym celem jest budowanie kultury jakości w środowisku uczelnianym oraz dążenie do osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia w taki sposób, aby zgodnie z założeniami wyrażonymi w misji uczelni lepiej odpowiadać na oczekiwania studentów i pracodawców oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego - regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Wysoka pula funduszy stypendialnych oraz pomocy materialnej

Okres studiów to wymagający czas dla wielu ludzi. Wiąże się nie tylko ze wzmożoną ilością nauki i obowiązków, ale również w niektórych przypadkach może stanowić barierę materialną. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach od wielu lat prowadzi działania  wspierające najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami  jak również będących w trudnej sytuacji materialnej.

Na uczelni funkcjonuje system pomocy dla studentów, którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium Ministra, zapomogę, stypendium za wyniki w nauce oraz sporcie. 

 
Nagrody i wyróżnienia

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach w ramach niezależnego rankingu Perspektyw  uplasowała się 2021r. na 41 miejscu wśród polskich uczelni niepublicznych. W minionych latach za swoją aktywność otrzymała szereg nagród i wyróżnień m. in.  International Tourism Award, Lider regionu w kategorii Nauka, Nagroda za Umiędzynarodowienie Studiów. W ciągu ostatnich pięciu lat prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 22 studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
 
Uczelnia na miarę wyzwań współczesności

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w województwie świętokrzyskim. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, wysokie rankingi oraz wdrożone systemy jakości odzwierciedlają wysoką pozycję uczelni, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

(ac)

 

Lista komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Przepisz kod:
REKLAMA